ஆஹா...வெள்ளி...

அமெரிக்காவில் வெள்ளி கிழமைகள் அற்புதம், அதிலும் ஸ்ப்ரிங்க் மற்றும் சம்மர் ஜான்ஸே இல்ல...

அதிகம் இல்லை வேலை
ஆரம்பிக்கலாமா நூலை?

இதமாய் இருக்கு வானிலை
ஈ-னு இளிக்குது காளை
என்னனு கேட்கிறாள் சோலை
ஏற்றி காட்டுறான் தாளை

ஐ...அது...காகித ஓலை

ஒத்துவருமா நாளை?
ஓடிப்போச்சு மூளை...

ஔ.ஔ......(வடிவேலு போல்)

ஃப்ரியா இருக்கியா?
ஃப்லிமுக்கு போகலாமா?

No comments: