படிச்ச 'நாய்' கடி...

நாய்க்கு நாலு கால் இருந்தாலும், அதால ஒரு STD, ISD ஏன் ஒரு Local call அட Missed கால் கூட போட முடியாது.

'நாய்' நம்மள கடிச்சா... நம்மளால பண்ண முடியாது

1. Local கால் - ஏன்னா Dr. நமக்கு போடுவாரு Xylocain-which is called "Local"

2. STD/ISD கால், - நம்மதான் போட வேண்டி இருக்கும் நம்ம சொந்த பந்தங்களுக்கு - உள்ளுருல இருந்தா STD - வெளி நாட்டுல இருந்த ISD

3. அப்புறம் யென்ன ஒரு Missed காலா? நாய் கடிச்ச பிறகு நம்ம Phone-ல தான் Missed கால்...(நமக்கு நாய் கடிச்ச இடத்த தடவவே நேரம் சரியா இருக்கும்)

No comments: