வாழ்க தமிழ், என் முதல் படி...

என் இனிய தமிழ் பேசும், படிக்கும் மக்களுக்கு இந்த அரசூரானின் வணக்கம்.

என் முதல் படி...முதல் பதிப்பு...

அகர முதல எழுத்தெல்லாம்
ஆதிபகவான் முதற்றே உலகு.

No comments: