சங்க சந்தை...

சங்க சந்தை
மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள்

தலைப்பை கவிதையாக்க அல்ல, சரியாக புரிந்து கொள்ள!
ஆம், சங்க சண்டை அல்ல தலைப்பு, சங்க சந்தை!

சங்க நிகழ்வுகளால் ஏறுமுகமாகவும் இறங்கு முகமாகவும் இருக்க
பங்கு சந்தையல்ல நம் உறவு!

மன மகிழ்வுகளால் இன்முகமாகவும் பன்முகமாகவும் இருக்க
நன்கு அறிய வேண்டியது நம் உறவு!

காளையோ கரடியோ அல்ல - நாம்
உணர்வால் விழுந்து எழ அல்லது புரண்டு அழ!

நாம் உணர்வால் தமிழ்ப் பால் குடித்த சிங்கம்

உரிமையோடு சொல்வோம் நாம் ஒவ்வொருவரும்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் அங்கம்!