சாண்ட்டா...என் சாண்ட்டா...

சாப்பிட கொண்டா போண்டா
குடிக்க கொண்டா ஃபாண்டா
கிறிஸ்மஸ் இருக்கனுமா கிராண்டா?

அப்ப...
கூட்டமா போவோமா அட்லாண்டா?
கூத்தாட வருவாளா சமண்டா (ஃபாக்ஸ்)?

என்ன...
நான் கேட்கிறேன் கைண்டா
நீ இருக்காத ஸைலண்டா

No comments: