காதல் கடிதம்...

என்ன...
நான் எழுதியது என்ன...
உன்னக்காக எழுதியது என்ன...

கடிதம்...
என்ன கடிதம்...
காதல் கடிதம்...

கவிதை...
என்ன கவிதை...
காதல் கவிதை...

கசக்கிவிடாதே...
காகிதமென்று கசக்கிவிடாதே...
கவிதையென்று கசக்கிவிடாதே...

கசங்கபோவது...
காகிதமும் இல்லை...
காதல் கவிதையுமில்லை...

அது... காதலால் கசிந்துருகிய என் கணத்த இதயம்.

No comments: