கத்தாழ கண்ணால... பாடல் வரிகள்

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தா...

கத்தாழ கண்ணால குத்தாத நீ என்ன
இல்லாத இடுப்பால இடிக்காத நீ என்ன

(கத்தாழ)

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தா...

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தா...

கத்தாழ கண்ணால குத்தாத நீ என்ன
கூந்தல் கூரையில் குடிசையை போட்டு
கண்கள் ஜன்னலில் கதவினை பூட்டு
கண்ணே தலையாட்டு காதல் விளையாட்டு

(கத்தாழ)

கலகலவென ஆடும் லோளாக்கு நீ
பலபலவென பூத்த மேலாக்கு நீ
தல தலவென இருக்கும் பல்லாக்கு நீ
வலவலவென பேசும் புல்லாக்கு நீ
ஐயாவே ஐயாவே அழகிய பாருங்க
அம்மாவும் அப்பாவும் இவளுக்கு யாருங்க
வென்னிலா சொந்தக்காறீங்க

(கத்தாழ)
சையா... சையா... சையாரேய்...

தலுதலுவென கூந்தல் கை வீசுதே
துருதுருவென கண்கல் வாய் பேசுதே
பலபலவென பற்கல் கண் கூசுதே
பகல் இரவுகல் என்னை பந்தாடுதே
உன்னோட கண் ஜாட இலவச மின்சாரம்
ஆன்கோழி நான் தூங்க நீ தானே பஞ்சாரம்
உன் மூச்சு காதல் றீங்காரம்

(கத்தாழ)
(கத்தாழ)

கத்தாழ கண்ணால குத்தாத நீ என்ன
கூந்தல் கூரையில் குடிசையை போட்டு
கண்கள் ஜன்னலில் கதவினை பூட்டு
கண்ணே தலையாட்டு காதல் விளையாட்டு

(கத்தாழ)

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தா...

தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட
தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தா...

No comments: