தவளையின் காதல்...

இரவு நிலவை...
தன் காதலியாக நினைத்து...
கானம் பாடி அழைத்தது...ரிதப்...ரிதப்...

வெட்கிய நிலவு...
மேக மூட்டத்தில் மறைந்தது...
சாரலை தூது விட்டது...சலசல...சலசல...

தவளையே...
உன் கரகரத்த குரலுக்கு இந்த சாரல்... வெண்ணை
மனமொத்த காதலுக்கு மொத்தமாக தருகிறேன்...என்னை.


No comments: