கூகிள்ஜி...

காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இன்று கூகிள் தேடு தளத்தில் காந்திஜியின் முகப்பு...

அன்று... எளிமையின் திரு உருவம்
இன்று... கூகிளின் திரை உருவம்

No comments: