காம்ரேடும் கார்ப்பரேட்டும்...

அன்று...
சோவியத் ரஷ்யாவில் காம்ரேடுகள் காணாமல் போயினர்...
இன்று...
அமெரிக்காவில் கார்ப்பரேட்கள் காணாமல் போகின்றனர்...

காம்ரேடும் கார்ப்பரேட்டும் கைகோர்த்தால்?

நேற்று, இன்று நாளை...
என்றும்...
இந்தியாவில் கா-வும் கா-வும் கைகோர்த்து இருந்தும்...
நம் கனவு...
காணாமல் போயிற்று...
நம் கனவு...
கைகூடாமல் போயிற்று... ஏன்?

காம்ரேட் அரசியல்வாதிகளின்...
கார்ப்பரேட் அலுவலர்களின்...
கூட்டு கொள்ளை...

ஓ... இந்தியாவில் கா-வும் கா-வும் கைகோர்த்து...
கார்ப்பரேட் கரப்ஸன்

No comments: