இஷா - இரண்டாம் சுற்று வாக்குப் பதிவு

அன்பர்களே... இது ஒரு நல்ல காரியத்திற்க்காண நிதி திரட்டும் முயற்ச்சி. உங்களால் ஒரு ஓட்டு...
நண்பர்களால் ஒரு ஓட்டு...
சேஸ் வங்கி கொடுக்கபோகுது நோட்டு...


Vote For Isha
and Spread the Word!!!
Round 2 of Voting for Chase Community program has started.

You can now vote for Isha on Facebook until January 22nd. But don't wait!
Vote NOW then inform your family and friends about this opportunity to make a difference for thousands of people in Rural India and America.

VOTE FOR ISHA NOW!

http://www.ishafoundation.org/mailmarketer/link.php?M=53125&N=86&L=192&F=H

For More Information Visit
www.ishafoundation.org/vote

"How deeply you touch another life
is how rich your life is" - Sadhguru